Generella villkor (2021)

Dessa allmänna villkor gäller för alla köpeavtal mellan Swedish Lorry Parts AB (SLP) och köparen av SLP:s produkter (Köparen).

1. BESTÄLLNINGAR, PRISER OCH BETALNING ETC.


a) Ingen information och data om vikt, mätning, kapacitet etc. oavsett om det är i elektronisk eller annan form, om SLP:s produkter ("Produkter") är bindande om det inte uttryckligen anges i ett erbjudande eller skriftligt avtal. Alla tekniska data lämnas med förbehåll för konstruktionsändringar.
b) Prislistor kan ändras när som helst med trettio (30) dagars varsel.
c) Alla priser gäller exklusive moms och andra skatter eller statliga avgifter.
d) Ett anbud är bindande för SLP i trettio (30) dagar från det att anbudet lämnas, om inte annat angetts skriftligen. Inga utfästelser utanför anbudet eller orderbekräftelsen är bindande för SLP såvida de inte bekräftats skriftligen. Oavsett det förutnämnda får SLP justera det erbjudna eller avtalade priset för att ta hänsyn till ändrade kostnader för SLP på grund av faktorer utanför SLP:s kontroll, exempelvis förändringar i utländska valutakurser och ändrade avgifter eller skatter.
e) Om inte annat skriftligen avtalats ska Köparen betala kontant netto, i den valuta som orderbekräftelsen görs, i förskott före SLP:s leverans. När kredit på fakturan har avtalats löper ränta från förfallodatumet till det datum betalning sker med en årsränta på arton (18) procent för alla betalningar som inkommer efter förfallodatumet. Vid obetalda fordringar som förfallit till betalning sedan mer än två (2) veckor har SLP rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till köparen. Om detta inträffar är kunden skyldig att omedelbart sända tillbaka Produkterna på egen bekostnad och på egen risk.
f) SLP har rätt att begära tillräcklig säkerhet för alla utestående delar av köpeskillingen till dess köpeskillingen är fullt ut betald. SLP har rätt att häva avtalet om tillräcklig säkerhet (enligt SLP:s bedömning) inte omedelbart uppvisas på begäran.

2. LEVERANS

a) Om inte annat skriftligen avtalats säljs alla Produkter fritt SLP:s lager (Incoterms 2000). SLP har rätt att leverera i delleveranser.
b) Om Köparen inte mottar leveransen av någon avsänd Produkt (Sändning) får SLP om de så önskar sälja Sändningen för Köparens räkning och Köparen ska stå för alla SLP:s kostnader och utgifter och skillnaden mellan försäljningsintäkterna och Köparens köpeskilling.
c) Köparen ska undersöka Sändningen omedelbart vid leverans och ska meddela SLP inom sju (7) arbetsdagar efter att Sändningen mottagits i Köparens lager om någon del av Sändningen inte överensstämmer med avtalet. Om Köparen inte meddelar detta inom den nämnda perioden ska det anses som definitivt klarlagt att Sändningen överensstämmer med avtalet avseende kvantitet, antal, och volym och att Köparen inte har rätt att avvisa Sändningen.

3. TRANSPORT OCH FÖRPACKNING

a) Alla prisuppgifter är fritt fabrik (Incoterms 2000) om inte annat har avtalats. SLP sköter förpackning och leverans av Produkterna till kunden. Transport, expeditionsavgifter och försäkring debiteras enligt SLP:s gällande priser vid tiden för leverans.
b) De leveransdatum som anges av SLP är endast en uppskattning och är inte väsentligt för avtalet. SLP tar inget ansvar för förseningar oavsett hur de uppkommit.

4. FARLIGT GODS

För att få transportera produkter som är klassificerade som farligt gods enl. Lag (2006:263) finns regler som ska följas.
a) Produkterna ska skickas i separat sändning.
b) Produkterna förpackas i typgodkända förpackningar. Det innebär att förpackningarna måste uppfylla vissa konstruktions- och testkrav för att få användas.
c) En extra avgift tillkommer 

5. RETUR- OCH ÅNGERRÄTT

a) Köparen har en period på trettio (30) dagar efter mottagandet av varorna för att ta ut/ returnera varor.
b) Delar måste returneras oanvända i originalförpackningen och sändningen ska vara korrekt förpackad.  I händelse av att originalförpackningar saknas eller är skadade anses en värdeminskning ha skett. Nedskrivningar bedöms från fall till fall.
c) Fraktkostnader och ansvar för transportrisken är köparens ansvar. 
d) Vid retur tas en avgift på femton procent (15 %) från återbetalningen.
e) Efter mottagande och kontroll av de returnerade varorna kommer SLP att kontakta köparen för att komma överens om det belopp som ska återbetalas.

6. GARANTI

a) SLP garanterar att Produkterna kommer att vara fria från fel och brister i konstruktion, material och tillverkning under en period av trettiosex (36) månader från att produkten tas i drift eller sex tusen (6 000) användningstimmar eller hundratjugotusen (120 000) km, vad som händer först, men inom högst trettio (30) månader efter leverans fritt från fabrik. 
b) Garantin är villkorad av följande villkor: (i) Köparen har uppfyllt sina skyldigheter i detta avtal och har i synnerhet gjort betalning i sin helhet för Produkterna, (ii) Köparens tjänster och underhåller Produkten enligt tillverkarens rekommendationer. (iii) Köparen har inte utfört någon reparation, ändring, process, drift eller behandling av produkterna utan SLP: s skriftliga samtycke, och (iv) Köparen meddelar SLP skriftligen om sådant fel eller brist senast fjorton (14) dagar efter den dag köparen upptäckte eller rimligen borde ha upptäckt felet eller bristen.
c) Efter att ett krav i enlighet med det förutnämnda har mottagits och godkänts av SLP kommer SLP, efter egen bedömning, acceptera returen av den defekta produkten och återbetala ett belopp motsvarande köpeskillingen eller reparera eller ersätta den defekta produkten. Köparen måste returnera den defekta produkten inom tre (3) månader efter det att garantiprocessen inletts.
d) SLP:s ansvar för fel eller brister i de levererade produkterna är begränsat till det som nämns ovan. Köparen har inte rätt till någon annan kompensation än de som anges ovan med anledning av fel eller brister.

7. BEGRÄNSNING AV ANSVAR, GOTTGÖRELSE

a) SLP är inte ansvariga för skador i någon form eller art, direkta eller indirekta, följdskador eller tillfälliga skador, för defekta produkter eller någon annan underlåtelse att uppfylla dess krav i enlighet med detta avtal, utom i fall av grov oaktsamhet, avsiktlig försummelse, dödsfall eller personskada. Köparen bekräftar att dennes rätt i enlighet med garantibestämmelserna i punkt 4 ovan, med de undantag som nämns i föregående mening utgör Köparens enda gottgörelse.
b) I de fall en tredje part som har köpt Produkter från Köparen beviljas skadestånd från SLP enligt någon produktansvarslag ska Köparen ersätta SLP för hela skadeståndskostnaden och för de rimliga kostnader SLP haft i anslutning till detta, såvida inte skadeståndet ifråga orsakats genom grov oaktsamhet från SLP:s sida. SLP ska skyndsamt lämna besked till Köparen om dessa krav och bjuda in Köparen att deltaga i SLP:s försvar och förhandlingar om förlikning med tredje part.

8. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INFORMATION

a) SLP får göra valfria ändringar i Produkternas specifikationer utan föregående meddelande. Om Produkterna tillverkas eller någon process tillämpas vid produktionen på Köparens begäran ska Köparen ersätta SLP för alla kostnader och skadestånd som kan uppkomma som följd av specifikationer eller tillämpningar av processen som gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter.
b) Rättigheterna till alla dokument och verktygsuppsättningar som utarbetats, tillverkats eller tillhandahållits av SLP och alla immateriella rättigheter däri skall tillfalla och kvarstå hos SLP.
c) Köparen ska omedelbart meddela SLP om alla krav från tredje part som gör gällande att produkter som levererats av SLP gör intrång på immateriella rättigheter. Köparen ska på SLP:s begäran ge SLP exklusiv befogenhet att försvara sig eller göra upp i godo, alltid under förutsättning att SLP åtar sig att göra detta på egen bekostnad.
d) Om det anses att Produkterna som levererats enligt detta avtal har gjort intrång på tredje parts immateriella rättigheter ska SLP för egen bekostnad och efter egen bedömning, skaffa Köparen rättighet att fortsätta använda Produkten, byta ut eller modifiera den så att den inte gör intrång på tredje parts rättigheter, eller ersätta kostnaden för Produkten mot att den returneras.
e) Köparen har inte rätt till någon annan kompensation än de som anges ovan med anledning av att SLP:s Produkter gör intrång på tredje parts immateriella rättigheter.

9. KÖPARENS SKYLDIGHETER

a) Köparen ska införskaffa de tillstånd och certifikat från myndigheter eller annat kontrollorgan som krävs för att SLP ska kunna uppfylla lagstadgade krav och regelverk.
b) Köparen ska upprätthålla strikt sekretess gällande SLP:s affärsangelägenheter, dokument och immateriella rättigheter och ska inte avslöja eller använda dem utom för vad som krävs för kontraktets fullgörande.

10. ÅTERTAGANDEFÖRBEHÅLL

De levererade Produkterna skall vara SLP:s egendom till dess Produkterna har betalats i sin helhet.

11. FORCE MAJEURE

a) Om någon av parterna är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter enligt detta avtal på grund av force majeure, får den andra parten inte införa några sanktioner på grund av detta. Men om hindret gäller Köparens möjligheter att utföra betalning har SLP rätt att hålla inne leveransen av vidare Sändningar till dess betalningen har fullgjorts. Om förhindret att fullgöra betalningen kvarstår under längre än fyra (4) veckor har SLP rätt att häva köpet.
b) Force majeure innebär i detta avtal att utförandet enligt köpeavtalet förhindras, förvärras eller försenas på grund av krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oväntat krav på militärtjänst av liknande dimensioner, rekvisition, beslag, valutabegränsningar, export- eller importrestriktioner, allmän brist på varor, brist på transport, arbetskonflikt, begränsningar av bränsle och energi , brand, felaktiga eller försenade leveranser från underleverantörer på grund av ovanstående orsaker, liksom alla andra omständigheter som ligger utanför partens kontroll.
c) Den part som påstår sig påverkas av force majeure skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra parten om ingripandet och om att sådana omständigheter har upphört.

12. REGLERANDE LAG OCH TVISTER

a) Detta avtal och alla tvister gällande avtalet ska regleras enligt svensk lag.
b) Alla rättsliga åtgärder beträffande detta avtal och alla rättsförhållanden med anknytning till det ska i första instans prövas i Södertörns tingsrätt, Sverige. SLP har emellertid alltid rätt att framställa krav för utebliven betalning hos den lokala domstolen eller kronofogden där kunden har sin juridiska hemvist.

13. DIVERSE

Endera partens underlåtenhet att genomdriva brott mot detta avtal eller att utöva sina rättigheter på grund av en sådan överträdelse ska inte anses vara ett avstående från sådana rättigheter för att genomdriva framtida avtalsbrott.

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .