Uppförandekod

Vi på SLP förbinder oss att utöva en ansvarsfull och hållbar verksamhet. Detta innefattar även samhällsansvar i alla delar av leverantörskedjan. Vi förväntar oss att samtliga leverantörer och underleverantörer följer denna uppförandekod. Syftet med denna uppförandekod är att åberopa en standard för företagets samhällsansvar inom områdena skydd av mänskliga rättigheter, rättvis anställning, trygga arbetsförhållanden och avståndstagande från korruption. Uppförandekoden baserar sig på Förenta Nationernas Global Compact Initiative.

SLP förväntar sig att varje leverantör följer Uppförandekoden även om den kan innebära en högre standard än den nationella eller internationella lagstiftningen. Vi deklarerar härmed att följande förklaring gäller som vår uppförandekod.

Mänskliga rättigheter

 • SLP stöder och respekterar skyddet av mänskliga rättigheter och friheter i enlighet med FN´s deklaration om de mänskliga rättigheterna.
 • Vi stöder och respekterar också andra deklarationer om mänskliga rättigheter såsom den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Vi åtar oss att själva se till att vi inte blir delaktiga i någon form av brott mot de mänskliga rättigheterna. Fysiska, verbala eller andra övergrepp, som trakasserier, hot och skrämsel, kommer inte att tolereras, oavsett om det är ämnat för personer inom eller utanför vår verksamhet.
 • Vi tolererar inte hård eller omänsklig behandling, inklusive sexuella trakasserier, sexuellt utnyttjande, kroppsaga, mentalt eller fysiskt tvång eller verbala övergrepp mot anställda. Inte heller får hot om sådan behandling förekomma.
 • Vi tar avstånd från all diskriminering på grundval av ras, hudfärg, kön, sexuell läggning, religion, politiska åsikter, nationellt ursprung eller social bakgrund, såväl som all annan diskriminering som grundar sig på fördomar och partiskhet.

Arbetsförhållanden

SLP stöder och respekterar rätten att ansluta sig fackligt för alla våra anställda. De anställda kan fritt välja att ansluta sig eller inte till någon facklig förening eller liknande extern organisation. Vi försäkrar att våra anställda och inhyrd personal har rätt till sunda och säkra arbetsförhållanden.

 • Vi försäkrar att våra anställda, enligt god sed, kommer att ha rätt att teckna kollektivavtal. Våra anställda och inhyrd personal får ej bestraffas för att de uppmärksammar säkerhetsfrågor.
 • Vi tar avstånd från alla typer av tvångsarbete. De anställda eller inhyrd personal får inte bli ombedda eller tvingade att deponera pengar eller ID-handlingar hos arbetsgivaren.
 • SLP accepterar inte barnarbete
 • Anställda under 18 år ska aldrig utföra riskfyllt arbete

Miljö

Genom att genomföra utvärderingar av miljöriskerna i vår verksamhet ställer SLP upp på att bibehålla en vaksam inställning i miljöfrågorna. Vi strävar efter att bibehålla en produktion som är så miljövänlig som möjligt genom att samarbeta kring effektiv teknik för resursutnyttjande samt återvinning och ansvarsfull avfallshantering.

 • Affärsetik
 • SLP tar avstånd från all typ av korruption, mutor och liknande aktiviteter.
 • Vi kommer inte att tolerera någon form av tvivelaktig betalning, varken till eller från någon i ledningen eller någon anställd eller inhyrd personal.
 • Standarder gällande affärsverksamhet, reklam och konkurrens skall upprätthållas. Resurser för att skydda kundinformation bör finnas.

Referenser

UN Global Compact Initiative: www.unglobalcompact.org/                                                               

Universal Declaration of Human Rights: www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights                            

Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: www.echr.coe.int/documents/d/echr/Convention_ENG

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .