SLP Policy

Integritetspolicy

Swedish Lorry Parts AB (SLP) värnar om din integritet och vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi har därför upprättat denna integritetspolicy där du ska kunna ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vem som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Den utgår från gällande lagstiftning kring dataskydd.

 1. Bakgrund

  Vi behandlar personuppgifter från affärspartners främst för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig på bästa sätt. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som krävs för respektive ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna som möjligt. Med affärspartner menas en individ med vilken SLP gör affärer, inklusive representanter och anställda hos kunder, leverantörer och oss själva.

  Dina personuppgifter behövs för att vi ska kunna ge dig en bra service, information och uppföljning av köp. Vi kan också komma att behöva dina personuppgifter för att uppfylla rådande lagar och regler, genomföra kund- och marknadsanalyser samt skicka riktade erbjudanden och nyhetsbrev via e-post till våra kunder och övriga intresserade.

 2. Ansvar och kontaktinformation

  För att komma i kontakt med vår Data Protection Officer (DPO):

  Swedish Lorry Parts AB
  Botvid Business Center
  Fågelviksvägen 9
  SE-145 53 Norsborg

  E-post: info@slp.se
  Rubricera brev och e-post med ”GDPR”

 3. Vilka personuppgifter behandlar vi?

  Vi behandlar endast personuppgifter när vi har rättslig grund och bara där det behövs för att kunna fullfölja våra förpliktelser mot dig som affärspartner. Här följer exempel på de personuppgifter som vi behandlar:
  • Namn
  • Telefonnummer
  • E-postadress

  När du använder vår webbplats lagras information om din enhet som används för att motverka bedrägerier, lösa tekniska problem och förbättra användarvänligheten för alla affärspartners. Detta inkluderar:
  • IP-adress
  • Hänvisningsadress
  • Data som identifierar vilken webbläsare och vilken version du använder

 4. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter

  I möjligaste mån låter vi dig acceptera villkor för personuppgifter innan vi börjar hantera dina uppgifter, i de fall behandlingen grundas på samtycke.
  Vi får tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:
  • Uppgifter som du tillhandahåller och som vi får i samband med anbud och köp
  • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev på vår website
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss via kundtjänst, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.
 5. Vad använder vi personuppgifterna till

  Vi använder personuppgifter för att säkra våra lagliga intressen. Till exempel:
  • Att ingå eller utföra avtal eller annan affärsrelation (inklusive att processa inköpsorder, leverans, betalning,   reparationer eller i garantiärenden), eller för att förbereda och svara på förfrågningar och vid produktutveckling. Relationer med våra kunder, leverantörer, konkurrenter och egenanställda, varhelst du är representant eller anställd.
  • För intern administration, t ex bokföring
  • För att användas av tjänsteleverantörer, främst intern och extern IT-service, vilka stödjer vår verksamhet
  • För att hantera reklamationsärenden, garantitid 3 år
  • För att säkerställa säkerheten inom våra lokaler
 6. Hur behandlas dina personuppgifter

  Vi upprätthåller rutiner och arbetssätt som utgår från att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom organisationen som behöver tillgång till personuppgifter för att kunna utföra sina arbetsuppgifter ska kunna komma åt dem.

  Vi kan använda oss av tredje part för att utföra vissa servicetjänster, som till exempel IT-service. Vi använder oss också av rådgivare, advokater och revisorer. Dessa tredjeparts-leverantörer utför sina tjänster för oss under vår kontroll och styrning. De kan ha tillgång till dina personuppgifter för att kunna utföra sin tjänst.

  Vi kan ytterligare behöva lämna ut dina personuppgifter till nationella och internationella myndigheter (t ex pensionsmyndigheter, skattemyndigheter eller åklagare) för att uppfylla våra legala skyldigheter eller i företagets intresse.

 7. Rättigheter

  Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifter. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig som affärspartner. För att återkalla samtycke kontaktar du vår Data Protection Officer enligt punkt 2.

  Rätt till ändring

  Du har rätt att begära rättning av dina uppgifter. Kontakta vår Data Protection Officer enligt punkt 2.

  Rätt till information

  Du har rätt att få ut personuppgifter vi har lagrade på dig i ett lättläsligt format. Kontakta vår Data Protection Officer enligt punkt 2. Inom 30 dagar presenterar vi den information vi har rörande dig.

  Klagomål

  Kontakta oss om du har några frågor eller klagomål för vår hantering. Du kan också lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

 8. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vi sparar dina data endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden gentemot dig för att kunna försvara rättsliga anspråk och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider.

  För kundorder sparar vi den information som är nödvändig (namn, adress, epost) för bokföringen i upp till 8 år enligt bokföringslagen. Uppgifter som behövs för att genomföra ordern, följa upp och hantera eventuella återköp och reklamationer sparar vi i 2 år från ditt senaste köp. För inköpsordrar och leverantörer är lagringstiden upp till 8 år och för uppgifter för leverantör 3 år efter senaste inköp.

  Vår personal och tillika personal vid tredje parts-leverantörer som har tillgång till personuppgifter är skyldiga att behandla sådan data konfidentiellt. All data behandlas konfidentiellt och förvaras i enlighet med tillämpliga lagar.

Denna webbplats använder cookies, vissa cookies krävs för att webbplatsen ska fungera och för att anpassa och förbättra din upplevelse såväl son anonym webbplatsstatistik. För mer information, besök vår sida med Integritetspolicy: https://www.slp.se/sv/integritetspolicy Sekretesspolicy .